Privacy

Bij Seksense hechten wij groot belang aan de privacy van patiënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden, welke zijn ontleend aan de AVG (de Europese verordening die regels bevat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
• Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het doel van gegevensverwerking.
• Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Uw rechten – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.


Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en onze medische dienstverlening in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens geeft u toestemming om deze te verwerken voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Hieronder wordt dit nader toegelicht.


Contactformulier
Indien u het contactformulier invult, geeft u uw naam, e-mail en telefoonnummer op met als doel dat wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij in rechtstreeks contact uw vragen voorafgaand aan en over onze dienstverlening kunnen beantwoorden.


Persoonlijke dienstverlening
Kiest u voor persoonlijke dienstverlening van Seksense dan verwerken wij ten behoeve van onze hulpverlening aan u de volgende gegevens:
• NAW gegevens:
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw andere zorgverleners;
• Tijdstip van uw afspraak;
• Betalingsgegevens;

N.B. In alle gevallen geldt: wij adviseren u om per email geen vertrouwelijke en/of medische gegevens te sturen. Deze behoren in een face-to-face of telefonisch contact verstrekt te worden en niet per mail.


Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht of u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent.


Beveiliging
Wij nemen de vereiste beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.


Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is tenminste vijftien jaar. Andere gegevens worden tenminste vijf tot zeven jaar bewaard.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Cookies

Seksense verzamelt functionele cookies. 


Google analytics

Seksense gebruikt google analytics voor het anoniem verzamelen van gegevens met betrekking tot dataverkeer. 


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op onze websites. Seksense behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Beperkte aansprakelijkheid
Seksense spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Al uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Seksense niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Seksense streeft echter naar een zo veilige mogelijke omgeving.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende al hetgeen op de website van Seksense staat, dat wil zeggen de volledige inhoud en onderdelen daarvan en zowel teksten als methode en werkwijzen, berusten bij Seksense. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van al ditgene is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Seksense, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij op onderdelen anders aangegeven is.


Disclaimer
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Seksense niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, stellen wij het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. Wij zullen de grootst mogelijke inspanning leveren om eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk te corrigeren.

Heeft u medische, lichamelijke en/of psychische klachten, dient u altijd uw (huis)arts of een andere professionele hulpverlener te raadplegen. Desgewenst kunt u ook contact met ons op te nemen voor een face-to-face contact. De professionele hulp van Seksense zelf in deze is beperkt tot medisch seksuologische hulpverlening.

Zoals in de gehele gezondheidszorg is er bij een face-to-face contact in de praktijk of per (video)-telefoon voor Seksense een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.